Generelle turneringsregler

Innholdsfortegnelse


 

Kapittel 1: Innledende bestemmelser

§ 1-1 Innledning

Formålet med dette regelverket er å fastsette de generelle reglene som gjelder for deltakelse i HaloNorges turneringer, ligaer og andre spillarrangementer. Både ligaer, turneringer og andre spillarrangementer blir i det følgende referert til som kun "turneringer", med mindre noe annet er sagt eller fremgår av sammenhengen.

Med mindre noe annet fremgår av teksten eller kapitteloverskriftene gjelder dette regelsettet for alle typer turneringer, enten de spilles over XBL eller på LAN.

Deltakerne i våre turneringer, ligaer og andre spillarrangementer plikter å behandle motspillerne med respekt, og overholde generelle prinsipper om "fair play". Alle klager eller uenigheter tas opp med turneringsansvarlig. Den som er turneringsansvarlig har siste ord i alle tvister, og alle spillere er forpliktet til å rette seg etter turneringsansvarlig sine avgjørelser. Turneringsansvarlig plikter å løse tvister i henhold til dette regelverket.

§ 1-2 Generalregel om juks

All form for juks er strengt forbudt.

Spillere som blir tatt for grove tilfeller av juks blir umiddelbart diskvalifisert fra turneringen, og HaloNorge forbeholder seg retten til å også diske spillerens lag, samt utestenge spilleren fra fremtidige turneringer.

Juks inkluderer, men er ikke begrenset til, det som er nevnt i kapittel 3 nedenfor.

§ 1-3 Definisjoner

I dette regelsettet forstås med:

a) Map: Et brett på Halo. Eksempel: "Chill Out", "Midship", "The Pit", "Haven".
b) Game: En enkelt runde Halo spilt på ett map. Eksempel: "Team Slayer - Lockdown".
c) Kamp: Flere games som til sammen utgjør en kamp.
d) På LAN: Turnering som spilles på lokalt nettverk.
e) På XBL: Turnering som spilles over Xbox LIVE.

§ 1-4 Hvem som kan delta i turneringene

Alle registrerte bruker på HaloNorge.com kan i utgangspunktet delta i turneringene.

Spillere som er utestengt fra HaloNorge.com og/eller forumet kan ikke delta i turneringene. Utestengte spillere som utgir seg for å være en annen, oppretter nye kontoer eller lignende blir umiddelbart bortvist når dette oppdages. Spillerens lag blir også diskvalifisert. Hans lagspillere kan bli utestengt fra fremtidige turneringer, hvis de visste om forholdet og HN LIVE-administratoren finner det rimelig.

Kun spillere som er norske statsborgere, eller utlendinger med lovlig permanent opphold i Norge kan delta i turneringene. Norge omfatter i denne sammenheng også Svalbard og Jan Mayen. Spillere som deltar i turneringene uten å befinne seg i Norge kan ikke under noen omstendighet være host.

§ 1-5 Rapportering av regelbrudd, preklusjon

Hvis et lag ikke rapporterer regelbrudd til turneringsadministratoren før neste runde av turneringen har startet, taper laget retten til å gjøre regelbruddet gjeldende.

 

Kapittel 2: Profiler og instillinger

§ 2-1 Spillermodeller mm.

Det er kun tillatt å spille med spillermodellen "Spartan" i våre turneringer. Bruk av spillermodellen "Elite" er med andre ord forbudt. Bruk av forskjellige typer rustning er tillat i de Halo-spillene som støtter dette.

§ 2-2 Gamertags/profilnavn

Man kan kun spille med de gamertags/profilnavn man er påmeldt til turneringen med. Sørg derfor for at de gamertags som brukes når man melder seg på er korrekt. Bruk av gjestekontoer er kun tillatt dersom tuerneringsadministatoren har gitt spesiell tillatelse.

Alle spillere som skal være med i en turnering må ha sitt gamertag i brukerprofilen. Hvis det i en kamp brukes feil gamertag, eller hvis det ikke er oppgitt i brukerprofilen i det hele tatt, taper laget kampen. Denne regelen gjelder likevel ikke i sitasjoner der det er snakk om rene skrive/trykkfeil.

§ 2-3 Gametypes og maps

Alle våre turneringer blir spilt med internasjonalt anerkjente turneringsinnstillinger.

Deltagere i onlineturneringe plikter å ha og bruke disse innstillingene, i form av gametypes og Forge-redigerte baner. Man får tak i disse ved å klikke "Gametypes og maps" i menyen til venstre.

 

Kapittel 3: Juks

§ 3-1 Hva som er juks

Alle typer usportslige aktiviteter som gir ett lag eller enkelte spillere bestemte fordeler eller ulemper defineres som juks. Juksing kan eksistere i mange former, og det som er listet opp i dette kapittelet er ikke uttømmende. Turneringsadministratoren tar den endelige avgjørelsen i tvilsomme tilfeller

§ 3-2 Eksempler på juks er:

a) Manipulering tilkoblingen til nettet for å oppnå fordel.
b) Modifikasjon av konsoller, spill, gametypes, eller lignende for å oppnå en fordel.
c) Quitting fra et game med vilje (se også § 4-4).
d) Ulovlig plassering av objectives (se § 4-2).
e) Å komme seg med vilje til et ulovlig område på mapet (se § 4-1).
f) Å utgi seg for å være en annen ved å spille på en annen persons gamertag.

§ 3-3 Rapportering av juks

Juks skal rapporteres til turneringsadministratoren. Alle rapporter må backes opp med bevis, og aller helst bør et opptak av hendelsen bli gjort tilgjengelig. Link til disse bevisene eller detaljerte beskrivelser om hvor de kan finnes må følge med. Om mulig skal også opptak fra de andre spillerene i gamet legges ved.

Rapporter uten bevis blir ikke vurdert.

§ 3-4 Reaksjoner på juks

Det avhenger av alvorlighetsgraden i hvert enkelt tilfelle hvilke reaksjoner som blir gitt. De mulige reaksjonene er:

a) Tilsnakk
b) Advarsel (Gult kort). To advarsel fører til at laget blir disket fra turneringen.
c) Tap av game
d) Tap av serie
e) Utestengelse fra turneringen og/eller fremtidige turneringer

Hvilken som helst kombinasjon av de overstående kan bli brukt som reaksjon på juks og annen usportselig oppførsel.

 

Kapittel 4: Gameplay

§ 4-1 Ulovlige områder

Det er ikke tillatt å gå utenfor de normale grensene for mapet.

§ 4-2 Ulovlig plassering av Oddball, Bombe, mv.

Det er ikke lov å plassere Oddball, Bombe, eller andre objectives utenfor rekkevidde. Å kaste en Oddball utenfor åpne baner for å få "play ball" er tillatt.

§ 4-3 Uavgjort game

Skulle et game bli uavgjort skal det spilles om, med samme host. Blir det uavgjort nok en gang, skal gamet spilles en gang til, med en tidsbegrensning på 5 minutter.

§ 4-4 Spillere som "quitter" eller faller ut av et game

Hvis en spiller "quitter" eller faller ut av et Team Slayer-game etter at en av lagene har fått en "kill", taper den spilleren sitt lag.

Hvis en spiller "quitter" eller faller ut av et game som ikke er Team Slayer, så spilles det videre. Spilleren som falt ut kan inviteres inn igjen i løpet av gamet av sine lagkamerater. Spillet skal ikke stoppes eller "settes på pause" for å gjeninvitere spillere som har falt ut.

I et FFA-game blir en spiller som "quitter" eller faller ut diskvalifisert.

 

Kapittel 5: Host

§ 5-1 Hvem har host

Det laget som har høyest seed i en turnering, eller høyeste tabellplassering i en liga, skal settes opp som host første game. Hvis flere lag har lik seed skal turneringsadministratoren trekke lodd. I hovedfinalen i en "double elimination"-turnering skal laget som kommer fra den øvre braketten alltid hoste det siste gamet.

Etter at ett lag har hostet et game, så byttes det host hvis en kamp går over flere games. Dette gjelder ikke hvis det blir omspill på grunn av lik score.

Det kan gjøres unntak fra reglene i første og annet ledd dersom begge lag er enige.

§ 5-2 Oppgavene til Host

Laget som er satt opp som Host skal lage lobbyen. Sannsynligheten for at de får host er da størst. Skulle det av en eller annen grunn skje at host blir gitt til en annen person enn den som er valgt til host, så skal gamet fortsatt spilles.

Laget som er satt opp som Host skal også sørge for at riktige gametypes og maps blir benyttet, og bærer dermed risikoen ved feil.

Laget som er satt opp som Host skal være rødt lag. Motstandere skal være blått lag.

Før en kamp begynner kan det spilles et testgame på omtrent 30 sekunder for å avgjøre om hosten er brukbar. Alle spillerne bør ha grønn status på oppkoblingen i løpet av disse 30 sekundene.

Hvis et lag feilaktig avslutter gamet vil dette laget regnes som å ha tapt.

Skulle en utenforstående spiller forville seg inn i et pågående game vil det laget som hoste anses for å ha tapt gamet.

 

Kapittel 6: Generelle bestemmelser

§ 6-1 Rapportering av resultater

Rapportering av resultater skjer på den måte turneringsadministratoren angir.

Hver lagleder har ansvaret for å rapportere korrekt resultat. Hvis det er uenigheter om et resultat, så må denne uenigheten rapporters til turneringsadministratoren umiddelbart. Rapporter gjerne resultatet dere mener er riktig, og send samtidig en melding til turneringsadministratoren.

Hvis begge lag har rapportert likelydende resultater, så kan det ikke endres i etterkant. Hvis bare ett lag har rapportert resultater innen innsendingsfristen legges det rapporterte resultatet til grunn. Har ingen lag rapportert resultater innen fristen kastes det kron/mynt for å avgjøre hvem som vinner.

§ 6-2 Oppmøte mm.

For kamper med fastsatt spilletidspunkt må alle spillerne møte senest 15 minutter etter oppsatt kamptid. Hvis dette ikke er tilfellet taper laget som ikke har nok spillere. På XBL teller som oppmøte at spillerne er på plass i spillets lobby. 

På LAN teller tilstedeværelsen ved den aktuelle stasjonen som oppmøte. Hvis et lag ikke melder seg fem minutter etter at kampen annonseres, så taper de første game. Etter 10 minutter taper de neste game, og etter 15 minutter hele kampen.

Games som ikke er "Team Slayer" kan til nøds spilles med 3 spillere på ett eller begge lag om det mangler spillere. 

Hvis en spiller lagger ut under et game kan han ikke joine det på nytt. Det er ikke lov til å quitte med vilje, se § 3-2 første ledd bokstav c og § 4-4.

Hvis begge lag mangler spillere skal turneringsadministrator kontaktes. Han eller hun avgjør om kampen skal utsettes, eller om kampen skal avgjøres ved loddrekning.

§ 6-3 Kampgjennomføring - 4on4

Kampene i en 4on4-turnering blir spilt med enten best av 3 eller best av 5 games per kamp. En kamp er over når ett lag har vunnet nok kamper til å gå av med seieren. Det fremgår av turneringsoppsettet hvilke runder det spilles med 3 eller 5 games.

Om det spilles best av 3 skal det først spilles 2 Objektiv-games og til slutt et Team Slayer game.

Om det spilles best av 5 skal det først spilles følgende games: 1x Objective, 1x Team Slayer, 2x Objective, 1x Team Slayer.

§ 6-4 Kampgjennomføring - 2on2

Kampene i en 2on2-turnering blir spilt med enten best av 3 eller best av 5 games per kamp. En kamp er over når ett lag har vunnet nok kamper til å gå av med seieren. Det fremgår av turneringsoppsettet hvilke runder det spilles med 3 eller 5 games.

I 2on2-turneringer spilles det bare Team Slayer.

§ 6-5 Kampgjennomføring - 1on1

Kampene i en 1on1-turnering blir enten (a) spilt best av 1, (b) spilt best av 3, eller (c) spilt 2 games der scoren fra de to kampene legges sammen. Om det i (c)-tilfellet skulle bli lik score sammenlagt, skal begge games spilles om igjen.

I 1on1-turneringer spilles det bare Slayer.

§ 6-6 Særlig regler for spilling på LAN

  1. Det skal bruke kablet håndkontroller. (Alle håndkontrollere til Xbox One kan gjøres kablet med em micro USB-kabel)
  2. Det kan ikke brukes håndkontrollere med turbo-egenskaper eller lignende. Det kan heller ikke brukes kontrollere som er endret på en slik måte at det endrer spillets gang. Kosmetiske forandringer eller lignende er tillatt.
  3. Spillerne kan ikke rør en lagkamerats gamepad når spillet er i gang.
  4. Hvis det skulle skje en unnskyldelig feil med en Xbox eller TV, så skal spillet startes på nytt fra begynnelsen.
  5. Brudd på regle nr. 1-4 medfører i første omgang en advarsel. Ved grove eller gjentatte brudd, så kan turneringsledelsen velge en straff som står i samsvar med bruddet.
  6. Klager må gis direkte til turneringsledelsen umiddelbart etter at gamet med regelbruddet er over. Unntak fra denne regelen kan gjøres når turneringsledelsen finner det hensiktsmessig.

§ 6-7 Ordensregler på LAN

  1. Ingen form for rusmidler er tillatt.
  2. Alt utstyr tas med på egen ansvar.
  3. All ferdsel utenfor lokalene under arrangementet er på eget ansvar.
  4. Deltakere som driver hærverk vil stå personlig avsvarlig for dette.

Hvis noen av disse reglene blir brutt vil deltakeren få en advarsel. Ved grove eller gjentatte brudd vil deltakeren bli sendt hjem.

 

Kapittel 7: Spesielle regler for (utslags)turneringer

§ 7-1 Virkeområde

Disse reglene gjelder kun for turneringer der det brukes enkelte eller dobbelt utslags (single/double elimination bracket).

§ 7-2 Lagturneringer - Oppsett

Alle våre lagturneringer spilles som Double Elimination. Braketter blir gjort tilgjengelig sammen med kampoppsett ved turneringsstart.

Seeding kan benyttes for lagturneringer. Hva som er grunnlaget for seedingen blir i så fall annonsert. Se også § 7-5.

Hvis to lag som ikke har møtt hverandre tidligere i braketten møtes i (hoved)finalen, så må det laget som kommer fra den nedre braketten vinne to ganger. Hvis lagene har møttes tidligere i braketten, så utvides serien med utgangspunkt i resultatet fra det første møtet.

§ 7-3 Lagturneringer - antall spillere

I en lagturnering består et lag kun av det antall spillere som fremgår av formatet. Det vil si 4 spillere per lag for 4on4, 2 spillere per lag for 2on2. Det er ikke tillatt med innbyttere.

Alle spillerne må være registrert på laget før turneringen starter. Hvis et lag stiller til en kamp med en uregistrert spiller skal laget anses for å ha tapt kampen. Laget skal også få en advarsel ("gult kort"), se § 3-4 første ledd bokstav b).

Om turneringen foregår på LAN kan et lag ha og kommunisere med en trener ("coach") som ikke selv deltar i spillet.

§ 7-4 FFA-turneringer

FFA-turneringer spilles som Single Elimination. Det spilles ett game per runde, og de fire beste fra hver runde går videre til neste. Gametypes skal annonseres på forhånd. Hvis turneringsadministratoren bestemmer kan en FFA-finale gå over 3 games, hvor scoren og all annen statistikk summeres opp.

Finalen i FFA-turneringen spilles normalt også over 1 (ett) game. Turneringsleder kan ved starten av turneringen bestemme at det skal spilles 3 (tre) games i finalen, slik at resultatene fra hvert game legges sammen.

Hvis kampens "score" er uavgjort mellom to eller flere spillere avgjøres rekkefølgen etter følgende kriterier (fra venstre mot høyre):

Score > Flest kills > Færrest deaths > Flest assists > Headshots > (myntkast)

§ 7-5 Ordensregler for FFA-turneringer

På LAN er det ikke tillatt rope ut spilleres posisjoner eller annen strategisk informasjon. På Xbox LIVE er det ikke tillatt å ha eller "party chat" eller lignende aktivert under FFA-kamper.

Brudd på reglene i denne paragrafen fører til diskvalifasjon av den aktuelle spilleren.

§ 7-6 FFA som seeding

Hvis FFA-turneringen skal brukes som grunnlag for å seede en senere turnering skal normalt følgende poengsystem benyttes:

1ste runde -------- 2dre runde ------ 3dje runde
1. = 8 points -- 1. = 9 points -- 1st = 10 points
2. = 7 points -- 2. = 8 points -- 2nd = 9 points
3. = 6 points -- 3. = 7 points -- 3rd = 8 points
4. = 5 points -- 4. = 6 points -- 4th = 7 points
5. = 4 points -- 5. = 5 points -- 5th = 6 points
6. = 3 points -- 6. = 4 points -- 6th = 5 points
7. = 2 points -- 7. = 3 points -- 7th = 4 points
8. = 1 points -- 8. = 2 points -- 8th = 3 points

(Etter tredje runde, så vil poengsummene fortsette å stige med 1 på hver plassering.)

Et lags seedingpoeng er summen av alle spillernes poeng. Hvis to eller flere lag har likt antall seedingpoeng trekkes det lodd om seed-rangeringen.

 

Kapittel 8: Spesielle regler for ligaer

§ 8-1 Kampoppsett

Turneringsadministratoren setter opp kamper og kunngjør kampoppsettet. Kampoppsettet kan enten være fast eller fleksibelt.

Hvis det brukes et fast kampoppsett må kampene spilles i det tidsrommet som er angitt i kampoppsettet. Her gjelder § 6-2 fullt ut.

Hvis det brukes et fleksibelt kampoppsett må kampene senest spilles på det angitte kampoppsettet. Lagene står ellers fritt til å avtale et annet kamptidspunkt. Begge lag plikter å forsøke å finne kamptidspunkter som passer. Det er usportselig å gjøre seg vanskelig uten grunn, med det resultat at kampen må avgjøres på walkover ved det oppsatte tidspunktet når kampen senest må være gjennomført

Resultatene skal rapporteres senest innen utløpet av den dagen som er angitt i kampoppsettet. Dette gjelder uavhengig av om kampoppsettet er fast eller fleksibelt.

Hvis en avtale om kamptidspunkt beviselig er gjort mellom lagkapteinene gjelder § 6-2 for oppmøte til dette tidspunktet. Er det ikke gjort avtale om kamptidspunkt gjelder § 6-2 for den oppsatte kamptiden.

§ 8-2 Rapportering av resultater

Alle resultater må være inne senest samme dag som kampen i følge kampoppsettet (senest) skal spilles. Se også § 6-1.

§ 8-3 Poeng og tabellplasseringer

For seier gis det 3 poeng. Tap gir 0 poeng. Hvis ingen av lagene møter til en ligakamp skal kampen føres som uavgjort med resultatet 0-0, slik at begge lag får 1 poeng.

Ved lik poengsum avgjøres tabellplasseringene etter følgende kriterier (fra venstre mot høyre):

Poengsum > Flest vunnede kamper > GD (vunnede games minus tapte games) > Flest spilte kamper

§ 8-4 Antall spillere, innbyttere

I en liga kan et lag ha inntil én (1) spiller mer enn det som fremgår av formatet. Det vil si 5 spillere per lag for 4on4, 3 spillere per lag for 2on2. Den ekstra personen er å regne som innbytter.

Til en enkelt kamp stiller hvert lag med fire (4) spillere. Det er ikke tillatt å bruke innbytter mellom games, bare mellom kamper.

I løpet av en sesong kan et lag bytte ut inntil 2 spillere. Alle spilleroverganger av denne typen skal meldes inn til turneringsadministrator.

Alle spillerne må være registrert på laget før hver kamp. Hvis et lag stiller til en kamp med en uregistrert spiller skal laget anses for å ha tapt kampen. Laget skal også få en advarsel ("gult kort"), se § 3-4 første ledd bokstav b).

Hvis en ligakamp skulle bli spilt på LAN har lagene lov til å ha og kommunisere med en trener ("coach") som ikke selv delta i spillet.

Kommende arrangementer

Ingen hendelser